Användarvillkor

INVESTMENT MASTERY
Allmänna Villkor

DIN KRYPTOKLUBB

Följande användarvillkor utgör en del av Investment Mastery’s avtal med dig (detta avtal) och gäller för alla online medlemskapskurser. Din Kryptoklubb, som anges nedan och för vilket du ämnar anmäla dig till, (”Din Kryptoklubb" eller "DKK"). Alla andra användarvillkor som inte är utgivna eller konstruerade av Investment Mastery är ogiltiga.

Informationen som tillhandahålls av Investment Mastery eller av företagets anställda är enbart till för utbildningssyfte. Alla exempel som används i boken är endast för utbildningssyfte och för illustrativa ändamål. Investment Mastery är inte en börsmäklare, mäklare eller investeringsrådgivare. De rekommenderar inte särskilda aktier, optioner, valutor, CFD:s eller kryptovalutor. Namnen på företag från kryptomäklare, börsmäklare, finansiella institut, finansiella planerare och rådgivare eller finansiella webbplatser som nämns är endast för illustrativa ändamål. Beslutet över vilken firma som ska användas, om någon, är individuell och därmed för varje enskild person att bestämma. Det rekommenderas att du använder en professionell licensierad mäklare innan du implementerar olika investeringsprogram eller finansiell plan. Kryptovalutavärlden är VÄLDIGT spekulativ och du kan förlora hela din investering. Investment Mastery kan inte garantera något positivt resultat eller att du gör vinst baserat på informationen du tillhandahålls. Du måste läsa och förstå informationen ovan och vara medveten om riskerna som trading och investeringar medför och acceptera informationen innan du investerar.

Genom att signera avtalet accepterar du att strategierna och metodiken är Investments Mastery’s intellektuella egendom och ska enbart användas av dig för privata ändamål och inte delas med någon annan. Om du väljer att lära andra är Investment Mastery berättigade till 50% av inkomsten du får samt att du accepterar att betala inom 30 dagar från det att du mottagit en betalning.

1.) Ångerrätt och Nöjd-kund-garanti

För att ångra ditt köp måste du meddela oss inom 30 dagar efter att du gått med och betalat genom att skicka ett mejl (e-post) till dintradingklubb@pdgroupsweden.se eller ringa till Investment Mastery på (+46) 0708821588. (”Avbeställningsmeddelande”). Ett avbeställningsmeddelande ska anses vara betjänat av dig från det datum då ett elektroniskt brev (e-post) skickas till oss av dig. Genom att underteckna / godkänna verbalt i detta avtal har du, skriftligt eller muntligt, kommit överens om att vi kan utfärda en del av detta avtal före utgången av avkylningsperioden, inklusive men inte begränsat till att tillhandahålla produkter relaterade till Din Kryptoklubb som du har mottaget genom att skriva in till detta avtal men av någon anledning inte är nöjd efter att man försökt åtgärda problemet, kan få köpet att gå åter.

När vi har mottagit ett avbokningsmeddelande betalar vi till dig det totala belopp som du betalat till oss enligt detta avtal som vid tidpunkten för avbokningsmeddelandet, med avdrag för värdet av eventuella produkter som du har fått från oss och en administrativ avbokningsavgift (se nedan) tillkommer. I den utsträckning som du har fått några produkter från oss före datumet för avbokningsmeddelandet måste du betala oss för det fulla värdet av de produkter du har fått från oss vid dagen för ditt avbokningsmeddelande (i fallet med ett paket som köpts upp det värda priset är listpriset istället för något speciellt eller paketpris). Om en återbetalning betalas av oss till dig, kommer vi att behandla det inom 10 arbetsdagar (Om det inte sker på: (i) en lördag, (ii) en söndag eller (iii) en dag då bankerna inte är fysiskt öppna för verksamhet i Sverige, Danmark eller Norge. Om du avbryter finns det en administrativ avgift på 5% av det totala beloppet.

2.) Våra Skyldigheter

Vi ska leverera de produkter som marknadsförts av Din Kryptoklubb för vilken du har anmält dig i enlighet med detta avtal. Alla produkter som vi levererar till dig enligt detta avtal ska förses med rimlig omsorg och skicklighet.

3.) Betalning vid registrering

Du måste betala eventuella återstående summor i enlighet med avtalet och den överenskomna betalningsplanen. Ett kredit- eller betalkort måste tillhandahållas vid början av detta avtal för att garantera ditt betalningsschema. Vi debiterar ditt kreditkort överenskommet belopp varje månad tills du avbryter. Vi debiterar inte månadsavgiften om inte det avtalats med dig och om du inte skriftligen har kommit överens med oss om det. Kortbetalning sker genom Stripe, Stripe är ett PCI-certifierat företag, vilket betyder att dem uppfyller alla krav i Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS). Därmed kan Stripe garantera att deras nätverk är säkert för alla våra kunder, skydda kortuppgifter och reagera snabbt ifall det skulle uppstå eventuella svagheter.Eftersom betaltjänsten är PCI-certifierade kan du lita på att din information – oavsett om vi lagrar, bearbetar eller överför data. För mer information om kortbetalning hänvisas till Stripe.

4.) Annullering

Om du vill avbryta din prenumeration måste du meddela oss skriftligen (e-post) 2 veckor innan din nästa betalning. Exempelvis innan den 14 februariför att inte betala i mars. Om du skickar förfrågan efter 14 dagar har vi rätt att ta den betalningen och avboka din prenumeration följande månad. Du måste maila din förfrågan till dintradingklubb@pdgroupsweden.se.

5.) Immateriell äganderätt

Alla produkter och material som är relaterade till Din Kryptoklubb för vilken du är registrerad är föremål för upphovsrätt och andra immateriella rättigheter. Upphovsrätten i alla sådana produkter och material förblir äganderätten upphovsparten och får inte spelas in, användas eller reproduceras utan upphovsrättsinnehavarens skriftliga tillstånd.

6.) GDP

Vi kommer att agera i enlighet med relevanta dataskyddslagar vid lagring och behandling av personlig information du tillhandahåller oss. Till exempel - ditt namn, e-postadress, telefonnummer, adress och mobilnummer. Genom att underteckna det här avtalet godkänner du att vi (i) behandlar dina personuppgifter i enlighet med detta avtal, och (ii) använder din personliga information för att skicka dig nyhetsbrev, publikationer och annan information om oss, våra webbplatser, våra produkter eller tjänster eller våra evenemang. Om du föredrar att inte ta emot sådan information, informera oss om detta genom att skicka ett lämpligt email för att förklara detta till dintradingklubb@pdgroupsweden.se. Kund ombeds vid bokning av tjänst att mata in uppgifter som kan utgöra personuppgifter. Besökare och Kund samtycker härmed till att personuppgifter i anslutning till besök, användande av webbplatsen och vid köp av tjänst behandlas enligt följande: Personuppgifter som Investment Mastery och Mirai Investments AB inhämtar och behandlar hanteras i överensstämmelse med personuppgiftslagens (SFS 1998:204) bestämmelser. Sådana personuppgifter kan vara namn, adress, telefonnummer, personnummer, epostadress, inloggningsuppgifter m.m. De personuppgifter som Investment Mastery och Mirai Investments AB inhämtar om Besökare och Kund behandlas hos oss och andra företag som vi samarbetar med, såväl inom som utom EU- och EES-området, i syfte att förbereda och fullgöra tjänsten, begärda åtgärder eller sådana skyldigheter som kan följa av lag eller förordning. I bevishänseende sparas Kunduppgifter i upp till 6 månader efter senaste aktivitet. Besökare och Kund samtycker också att lämnade uppgifter kan komma att användas för marknadsanalyser, riskhantering och produktutveckling samt för marknadsföringsändamål.

Personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter i anslutning till webbplatsen är Investment Masterys och Mirai Investments AB. Privatperson som är Besökare eller Kund har rätt att få information om de personuppgifter om Besökare eller Kund som behandlas av oss, samt vid behov begära rättelse av uppgift. Sådan begäran framställs skriftligen till Investment Mastery och Mirai Investments AB via dintradingklubb@pdgroupsweden.se, och ska innehålla uppgifter om avsändarens namn, personnummer, adress och vara undertecknad. Förfrågan märks med "Personuppgifter". Vi samarbetar med polisen och andra myndigheter och kan på myndighets förfråga komma att lämna ut information inklusive personuppgifter om Besökare och Kund till dessa. Besökare och Kund garanterar och accepterar att uppgifter som lämnas om annan än Besökare eller Kund inte på något sätt bryter mot, överträder eller på annat sätt kränker rättigheterna som tillkommer tredje part, såsom exempelvis, men ej begränsat till, upphovsrätt, varumärkesrätt, eller sekretess.

7.) Ansvar

a) Ingenting i detta avtal utesluter eller begränsar ansvar för (i) bedrägeri, (ii) dödsfall eller personskada som orsakats av försumlighet, (iii) brott mot de skyldigheter som följer av Försäljning av varorlagen eller Lagen om varor och tjänster, eller (iv) annat ansvar som inte kan uteslutas eller begränsas av tillämplig lag med förbehåll för ovanstående.

b) Vårt fullständiga ansvar (inklusive utan begränsning något ansvar för handlingar och underlåtenhet hos våra anställda, agenter eller underentreprenörer) för eventuella överträdelser av våra skyldigheter som uppstår enligt eller i samband med detta avtal, oavsett om de är kontrakt, åsidosättande av lagstadgad tull, återbetalning eller annat, med avseende på allt och eventuellt förlust eller skada, som orsakats, begränsas till 100% av det totala belopp som betalas eller betalas i sammandrag av dig till oss enligt detta avtal inom de tolv månader som föregår dagen för som påståendet först uppstod och

c) Vi ska inte ansvara för indirekta eller följdskador, skador, kostnader eller utgifter.

d) Vi kommer inte att ansvara för a) förlust (om eller faktiskt eller förväntat), b) förlust av verksamhet, c) förlust av rykte, d) intäktsförlust, e) förlust av förväntade besparingar, f) förlust av att ta en möjlighet eller g) förlust av goodwill som kommer från eller i samband med detta avtal, oavsett huruvida sådana förluster var rimligt förutsägbara, eller vi eller våra anställda, agenter eller underentreprenörer rådfrågade om möjligheten för dig att drabbas av sådana förluster.

8.) EU-moms registrerad

Om du vill faktureras via ett momsregistrerat företag måste du skicka ditt momsnummer till admin@investment-mastery.com senast 30 dagar efter att du anmält dig.

9.) Tvist

Investment Mastery och Mirai Investments AB har en strävan att alltid arbeta med förbättringar av våra tjänster. En viktig del i det arbetet är att ta missnöjda kunders klagomål på största allvar. Enklaste och snabbaste sättet att få rättelse vid eventuella felaktigheter är att kontakta oss via telefon (070- 88 215 88) eller e-post (dintradingklubb@pdgroupsweden.se). Om du efter reklamation fortfarande inte anser dig nöjd kan du vända dig till:

Allmänna Reklamationsnämnden
Box 174
101 23 STOCKHOLM

Allmänna Reklamationsnämnden är opartisk och prövar privatpersoners tvister mot näringsidkare utan kostnad. Mirai Investments AB följer Allmänna Reklamationsnämndens rekommendationer och beslut vid eventuell tvist.

10.) Allmänt

a) Detta avtal och våra deltagaravtal och formulär för utgivande (som du undertecknat av och till) utgör hela avtalet och förståelsen mellan dig och oss och ersätter eventuell förhandsbestämmelse, kommunikation, representation (förutom bedrägliga förvrängningar och felaktiga uppgifter om en grundläggande sak), företag och avtal (antingen skriftliga, verbala eller på annat sätt) mellan dig och oss relaterade till föremålet för detta avtal. Du bekräftar att du inte har ingått detta avtal baserat på representation som inte uttryckligen ingår i detta avtal.

b) Sveriges lagar reglerar detta avtal och du samtycker till att underkasta de svenska domstolarnas exklusiva behörighet.

c) Om någon del av detta avtal fastställs av en domstol med behörighet som ogiltig, kommer återstoden av detta avtal att bli opåverkat och förbli giltigt med full kraft.

d) Denna överenskommelse får inte varieras förutom med skriftligt godkännande från vår direktör.

e) Med undantag av vad som anges i detta avtal är alla villkor, villkor och garantier som följer av lag, gemensam lag eller annat som är uteslutande undantagna från detta avtal i den utsträckning som lagen tillåter.

f) Du och vi härmed accepterar att utesluta tillämpningen av kontraktet (tredje mans rättigheter) från detta avtal.